Zhu Jia Jiao

Zhu Jia Jiao Master Plan

Location: Zhu Jia Jiao new urban area

Land Area: 45 Ha

Status: Under Planning License approval