Jiang Gai Rd Riverside

Jiang Gai Rd Riverside

Location: Chongqing China

Land Area: 3,1 Km long river